Viby IF - Gymnastik

Vedtægter for Viby IF Gymnastik


 1. Navn og hjemsted
  • Viby IF Gymnastik, en er afdeling under Viby Idrætsforening og har hjemsted på Viby Stadion, Aarhus Kommune.
    
    
 2. Formål
  • Afdelingens formål er at skabe gode rammer og interesse for gymnastik og sociale miljø i afdelingen. Afdelingen kan tilbyde breddegymnastik, konkurrencegymnastik, idrætsmærke, volleyball og ældreidræt m.v.
    
    
 3. Medlemmer
  • Afdelingens aktiviteter henvender sig til alle aldersgrupper.
  • Alle kan være medlemmer.
    
    
 4. Kontingent
  • Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
    
    
 5. Udelukkelse
  • Har et medlem ikke betalt sit kontingent seneste 2 måneder efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt. Der opkræves rykkergebyr.
  • Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller omdømme.
    
    
 6. Generalforsamling
  • Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar eller februar måned, dog inden hovedforeningens repræsentantskabsmøde. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel og bekendtgøres i afdelingens publikationer.
    
    
  • Dagsorden for ordinær generalforsamling:
   1. Valg af dirigent
   2. Formandens beretning
   3. Afdelingens regnskab
   4. Indkomne forslag
   5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   6. Valg af suppleanter
   7. Valg af revisor
   8. Valg af revisor suppleant
   9. Eventuelt

  •  Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer fra det fyldte 15. år, samt forældre til medlemmer under 15 år, dog kun én stemme pr. barn.
  • Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hende senest 8 dage før denne og foreligge skriftligt.
  • Alle forslag kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer, dog med undtagelse af vedtægtsændringer, der skal vedtages med 2/3 af de afguvne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
    
  • Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen, eller mindst 20 medlemmer, skriftligt ønsker det. Varsel jævnfør ovenstående.
    
 7. Afdelingens ledelse
  • Afdelingens ledelse består af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

  •  3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på ulige årstal.
  • 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på lige årstal.
  • 2 suppleanter vælges for 1 år.
  • 1 revisor vælges for 2 år.
  • 1 revisorsuppleant vælges for 1 år.

  •  Bestyrelsen konstituerer sid med formand, kassere, sekretær og ev.t udvalg.
    Bestyrelsessuppleanter deltager i bestyrelsesmøder – uden stemmeret.

  •  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer, heriblandt formand eller kasserer er til stede.
  • I tilfælde af stemmelighed ved afstemning, er formandens stemme afgørende.
  • Formanden og kassereren kan hver især træffe beslutninger i sager, der ikke kan udsættes. Beslutningen forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.
    
 8. Tegningsret og regnskab
  • Formanden og kassereren tegner afdelingen.
  • Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.
    
 9. Afdelingens opløsning
  • Til afdelingens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning, på 2 på hindanden følgende generalforsamlinger.
  • Afdelingens midler skal ved eventuel opløsning, tilfalde hovedforeningen i Viby Idrætsforening.
  • Vedtægterne er således ændret på generalforsamlingen den 26. april 2004.

  • Dirigent den 25. april 2007 – Klaus Kristiansen

Seneste Nyheder

Se nyhedsarkiv

Kommende aktiviteter

Se kalender

Seneste i forum

Se forum